Phân công nhiệm vụ

       SỞ GD-ĐT BÌNH ĐỊNH                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT SỐ I TUY PHƯỚC                      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

         -----------------------------                                           ----------------------

             Số :…. ./TB- HT                                      Tuy Phước, ngày  29 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

về việc phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo

Trường THPT số I Tuy Phước.

 

I/ Nguyên tắc chung :

            1/ Hiệu trưởng là người đứng đầu trong Nhà trường, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Sở Giáo dục – Đào tạo về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong nhà trường .

            2/ Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng, được Hiệu trưởng phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, đồng thời liên đới chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo  về công tác được phân công. Khi Hiệu trưởng vắng mặt do đi công tác, 01 Phó Hiệu trưởng được uỷ quyền xử lý công việc của Trường .

            3/ Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các công tác đã được phân công và báo cáo kết quả với Hiệu trưởng theo yêu cầu.

            4/ Khi có vấn đề vượt quá phạm vi giải quyết, Phó Hiệu trưởng phải xin ý kiến của Hiệu trưởng trước khi tiến hành công việc.

            5/ Khi đi công tác, dự họp, hội nghị tuỳ theo tính chất công việc, lạnh đạo Trường sẽ phân công các bộ phận có liên quan chuẩn bị nội dung và cùng tham dự .

           

            II/ Phân công cụ thể :

            1/ Ông Trương Văn Dự : Hiệu trưởng

a/ Chịu trách nhiệm lãnh đạo chung toàn Trường, chủ tài khoản 1.

b/ Trực tiếp quản lý chỉ đạo các mặt công tác sau :

-         Bảo vệ chính trị nội bộ;

-         Xây dựng bộ máy nhà trường ;

-         Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường;

-         Xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ năm học;

-         Quản lý giáo viên nhân viên;phân công công tác, kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng; kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước, quản lý hồ sơ tuyển dụng giáo viên, nhân viên .

-         Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức: xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ và khen thưởng, kỷ luật học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-         Quản lý tài chính nhà trường;

-         Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện Qui chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xạ hội hoá giáo dục của nhà trường .

c/ Trực tiếp theo dõi chỉ đạo các tổ chuyên môn :

-         Tổ hành chính văn phòng; tổ làm điểm;

-         Tham gia sinh hoạt cùng với tổ Văn phòng .

 

 

2/  Ông Đỗ Minh Châu : Phó Hiệu trưởng .

a/ Trực tiếp quản lý chỉ đạo các mặt công tác sau:

-         Công tác chuyên môn; bồi dưỡng học sinh giỏi và các hoạt động ngoài giờ lên lớp;

-         Tham gia kiểm tra đánh giá xếp loại chuyên môn giáo viên .

-         Công tác khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục;

-         Công tác kế hoạch, thống kê;

-         Chủ tài khoản 2.

b/ Trực tiếp theo dõi chỉ đạo các tổ chuyên môn :

-         Tổ Toán; Hoá -Sinh- Thể Dục; Ngữ văn;Lý -Tin; Tiếng Anh; Sử -Địa; 

-         Tham gia Ban chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học phổ thông.

-         Tham gia thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường .

-         Tham gia sinh hoạt cùng với tổ Ngữ văn;

 

3/  Ông Phan Đình Bá : Phó Hiệu trưởng .

a/ Trực tiếp quản lý chỉ đạo các mặt công tác sau:

-         Công tác quản lý tài sản nhà trường;

-         Công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề .

-         Tham gia kiểm tra đánh giá xếp loại chuyên môn giáo viên .

-         Công tác kế hoạch, thống kê;

-         Chủ tài khoản 3.

b/ Trực tiếp theo dõi chỉ đạo các tổ chuyên môn :

-         Tổ Giám thị trường học;

-         Trực tiếp theo dõi chỉ đạo hoạt động trang Web nhà trường;

-         Tham gia Ban chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục trung học phổ thông.

-         Tham gia thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường .

-         Tham gia sinh hoạt cùng với tổ Lý-Tin;

 

`                       HIỆU TRƯỞNG

          Nơi nhận:

-          Sở GD- ĐT (để báo cáo);

-          UBND huyện;

-          Các Ban, Ngành ở huyện có liên quan;

(để phối hợp)

-          Các tổ trưởng;

-          Lưu VT.

Trương Văn Dự